Skupina za nadzor kakovosti - Programski svet


Skupina za nadzor kakovosti (SNK), ki je hkrati tudi Programski svet projekta KoCKE, je bila imenovana 5. julija 2011 z nalogo strokovno oz. vsebinsko usmerjati projekt in nadzorovati njegovo vsebinsko kakovost. V skladu s tem potrjuje tudi dosežene rezultate ob mejnikih in ob zaključku projekta ter tekoče obravnava vsebinske spremembe med izvajanjem projekta in jih potrjuje v okviru svojih pristojnosti. S svojim delovanjem skrbi za izpolnitev zavez projekta do MDDSZ in Sklada v vsebinskem smislu. SNK se načeloma sestaja trimesečno oziroma glede na dinamiko projekta, in sicer v naslednji sestavi:

Predsednik: dr. Peter Venturini, predsednik Sekcije za zaposlovanje in kadre pri ZKI, sicer pomočnik predsednika Uprave za raziskave in razvoj, Helios d.d.

Namestnica predsednika: Nada Majnik Likar, direktorica splošno kadrovskega sektorja, Helios d.d.

Člani:

  • dr. Anton Meden, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani;
  • dr. Silva Roncelli-Vaupot, dekanka Visoke šole za tehnologijo polimerov;
  • Tomaž Kumer, predsednik Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije;
  • mag. Anton Grabner, direktor Urada RS za kemikalije;
  • mag. Branko Petrovič, svetovalec za kemikalije, TRCJUB d.o.o.;
  • Andreja Sever, pomočnica za zaposlovanje in poklicno orientacijo na Zavodu RS za zaposlovanje;
  • Darja Boštjančič, direktorica GZS-Združenja kemijske industrije;
  • Franci Bratkovič, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Po potrebi se lahko v SNK imenuje ali občasno vključi tudi posamezne predstavnike preostalih podjetij, ki sodelujejo v projektu, in druge zainteresirane.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine