Predstavitev institucij, povezanih z razpisom


Evropski socialni sklad

Evropski socialni sklad (ESS) je eden od Strukturnih skladov EU, ki je bil ustanovljen za zmanjševanje razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah in regijah EU ter posledično za spodbujanje gospodarske in socialne kohezije. ESS si prizadeva za spodbujanje zaposlovanja v EU in pomaga državam članicam, da evropsko delovno silo in same države bolje pripravijo na nove, globalne izzive. To dosega preko financiranja vseh držav članic in regij, zlasti tistih s slabše razvitim gospodarstvom. V proračunskem obdobju 2007–2013 bo ESS za dosego teh ciljev razdelil okoli 75 milijard evrov (povzeto po in več informacij na spletnih straneh ESS).

ESS v kontekstu projekta KoCKE predstavlja eno od treh evropskih ustanov, ki bodo skupaj prispevale 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
 

Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je finančni instrument evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013. ESRR skupaj z ESS sodi v okvir Strukturnih skladov EU in tako predstavlja del proračuna Evropskih skupnosti. Njegov namen je okrepiti evropsko in socialno kohezijo ter pomagati odpravljati največja razvojna neravnovesja v regijah Evropskih skupnosti. Njegove prednostne naloge so krepiti konkurenčnost in inovativnost, ustvarjati in ohranjati trajna delovna mesta ter zagotavljati trajnostni razvoj (Vir; več informacij na tej spletni strani).

V okviru projekta KoCKE ESRR predstavlja eno od treh evropskih ustanov, ki bodo skupaj prispevale 85 % upravičenih javnih izdatkov za sofinanciranje upravičenih stroškov projekta, v obseg njegove pomoči pa spada tudi dopolnilno financiranje za določene druge stroške, in sicer za nakup strojev, opreme in pohištva (v kolikor je to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta).
 

Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je v okviru Vlade RS pristojno za naloge, ki se med drugim nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, politiko zaposlovanja doma in v tujini, štipendiranje in poklicno izobraževanje, varnost in zdravje pri delu ter druge sorodne vsebine, povezane z delom in delavci (povzeto po in več informacij na spletnih straneh MDDSZ). Glede na svoje pristojnosti ima MDDSZ kot slovenski pristojni organ tudi poslanstvo, da spodbuja nadgradnjo kompetenc delavcev, saj bodo podjetja z usposobljenimi in motiviranimi delavci lahko dolgoročno uspešno poslovala, s tem pa se bodo delovna mesta lažje ohranjala.

MDDSZ v projektu KoCKE igra vlogo posredniškega telesa javnega razpisa.
 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Poslanstvo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad) je skrb za razvoj človeških virov z namenom večje zaposljivosti, vseživljenjskega učenja in konkurenčnosti ter spodbujanje prenosa znanja in povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom. Njegovo poslanstvo je tudi soustvarjati na znanju temelječo družbo in s tem prispevati k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter k vključevanju Slovenije v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor. Svoje poslanstvo uresničuje z zagotavljanjem podpornih mehanizmov, ki naj bi vodili k čim boljšemu usklajevanju med izobraževalnim sistemom in potrebami na trgu dela, z dodeljevanjem štipendij in kreditov za študij doma in v tujini, s sofinanciranjem sodelovanja vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov, z dodeljevanjem finančnih spodbud podjetjem in njihovim zaposlenim z namenom dviga izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih ter z dodeljevanjem drugih finančnih spodbud, namenjenih razvoju človeških virov.

Sklad je tako imenovani institucionalni partner in naročnik Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2010 do 2013 (eden od takšnih centrov, ki so bili uspešni na razpisu, je tudi Kompetenčni center kemijske industrije – KoCKE), v okviru katerega Sklad izvaja vse postopke za dodelitev sredstev.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine