Projektna pisarna


Projektna pisarna v imenu celotnega partnerstva komunicira z Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije ter posredniškim telesom – Ministrstvom RS za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Poleg tega skrbi za ustrezno vsebinsko izvajanje projekta, tj. za pripravo kompetenčnega modela, usklajevanje programov in terminov usposabljanj, izbiro predavateljev, logistiko za izvedbo usposabljanj, izdelavo poročil in zahtevkov za povračila sredstev iz projekta, urejanje druge potrebne dokumentacije in izvedbo različnih sorodnih nalog, ki so potrebne za uspešno izvajanje projekta, vključno z informiranjem, obveščanjem in promocijo.

Projektna pisarna projekta KoCKE je razdeljena na dva dela, in sicer na:

  • administrativno-tehnični del, ki ga vodi Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (kontaktna oseba: Andreja Vidrih, e-pošta: andreja.florjancic@gzdbk.si, tel.: 07 33 22 184), in
  • strokovni del, ki ga vodi GZS-Združenje kemijske industrije (kontaktna oseba: Žiga Lampe, e-pošta: ziga.lampe@gzs.si, tel.: 01 58 98 257).

V odvisnosti od tega, ali je zadeva administrativno-tehnične ali vsebinske narave, naj projektni partnerji vprašanja in pobude glede projekta in usposabljanj primarno naslovijo po e-pošti oziroma se obrnejo na tisti del projektne pisarne, na katerega se zadeva nanaša, drugemu delu projektne pisarne pa istočasno dajo zadevo v vednost. Tako bo zagotovljena takojšnja obveščenost obeh delov pisarne in hitra priprava odgovora.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine