Namen in cilji projekta


Utemeljitev projekta

Predpogoj za nujno potrebno izboljšanje konkurenčnosti kemijske industrije (KI) in zagotavljanje kemijske varnosti (KV) so visoko usposobljeni delavci na vseh ravneh, opremljeni z najnovejšimi znanji, spodbujeni k inovativnosti in motivirani za delo: edino ti lahko poskrbijo za nenehne sistematične organizacijske in tehnološke inovacije, občutne izboljšave v ravnanju z naravnimi in človeškimi viri, nove pristope za medsebojno komunikacijo ter sistemsko nadgradnjo človeških in poslovnih vrednot.

V Sloveniji se mladi težko odločajo za naravoslovne in tehnične poklice, zato se po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje nekateri poklici že uvrščajo med deficitarne. Priprava pokojninske reforme je povzročila zgodnje upokojevanje številnih izkušenih kadrov, kljub veliki splošni brezposelnosti pa pogosto ni na razpolago dovolj mladih kadrov z ustreznimi znanji. Razlog za to je deloma tudi v hitrem razvoju tehnologij, ki jim šolski programi sledijo prepočasi. To vrzel je trenutno mogoče zapolniti le s posebnimi dodatnimi usposabljanji.

Partnerji v projektu KoCKE se srečujejo s podobnim primanjkljajem kompetenc. Z nadgradnjo znanj zaposlenih na različnih delovnih mestih želi partnerstvo izboljšati organizacijske in tehnološke procese ter pospešiti nastajanje novih tehnologij oz. izdelkov. Boljša usposobljenost se bo izrazila kot večja produktivnost, kakovost in inovativnost, rezultat tega pa bodo izboljšani oz. novi izdelki, proizvedeni v skladu z načeli odgovornega ravnanja, trajnostne rabe virov in kemijske varnosti. To naj bi vključenim podjetjem zagotovilo večjo dolgoročno konkurenčnost ter tržni uspeh. Popis in sistematična ureditev kompetenc ter njihova umestitev v okvir nacionalnih poklicnih kvalifikacij bosta imela pozitiven vpliv tudi na zaposljivost, zadovoljstvo in socialni položaj zaposlenih s takšnimi znanji.

Zlasti želi partnerstvo krepiti kompetence za inovativno razmišljanje in delovanje ter vodstvene sposobnosti. Na ravni poklicne in srednje strokovne izobrazbe imajo zaposleni zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov pogosto drugačno osnovno usmeritev, kot jo panoga potrebuje, in se morajo prekvalificirati, sistematičnih programov v ta namen pa za zdaj ni.

Na naslednjih povezavah si lahko preberete več o:

 

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine