Vodilna partnerja


Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) povezuje podjetja in gospodarske družbe iz regije. Skozi svoje delo zagotavlja podporo regijskemu gospodarstvu, ki si preko zbornice prizadeva z združenimi močmi vplivati na spremembe v zakonodaji, na projekte, ki so pomembni za uspešnost njihovega delovanja, na vzpostavljanje boljših gospodarskih pogojev itd. Prizadeva si tudi, da bi se slišal glas gospodarstva pri umeščanju v prostor tretje razvojne osi, pri snovanju regijskega univerzitetnega središča in pri drugih projektih, ki bodo omogočili še uspešnejše poslovanje dolenjskega in belokranjskega gospodarstva v naslednjih desetletjih. Kadri in njihova znanja so za to regijo ključnega pomena, saj je že sicer izredno uspešna in zelo razvojno naravnana. Dejavnosti podjetij na tem območju so zelo raznolike – na področju proizvodnje farmacevtskih izdelkov je ta regija v Sloveniji ena od vodilnih, prav tako pa se tamkajšnja podjetja ukvarjajo s kemijsko proizvodnjo in predelavo plastike. GZDBK je zato za nadgradnjo kompetenc zaposlenih v tej panogi združil moči oziroma priskočila na pomoč panožnemu Združenju kemijske industrije pri GZS, ko je to zastavilo dejavnosti za pridobitev in izvedbo projekta Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE).

Formalno je GZDBK nosilni partner projekta KoCKE, sicer pa opravlja vlogo administrativno-tehničnega vodje projekta. GZDBK daje v neki meri temu centralno zastavljenemu projektu zaradi svoje regionalne umeščenosti tudi potrebno ravnotežje. Odgovoren je tudi za vodenje dela Projektne pisarne, kjer si naloge deli z Združenjem kemijske industrije (ZKI) pri GZS. Aktivno se vključuje tudi v delo Skupine za nadzor kakovosti projekta KoCKE ter Projektnega sveta KoCKE.

Naslov:

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Novi trg 11
8000 Novo mesto

Direktor

TOMAŽ KORDIŠ

Kontaktna oseba

ANDREJA VIDRIH

Naslov elektronske pošte

andreja.vidrih@gzdbk.si

Telefon

07 33 22 184


Združenje kemijske industrije pri GZS

Združenje kemijske industrije (ZKI) pri GZS je panožno strokovno združenje, ki deluje kot avtonomna enota v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in v katerem člani uveljavljajo svoje specifične interese. V okviru ZKI se na podlagi prostovoljnega članstva povezujejo podjetja, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) pretežno uvrščajo pod šifro SKD 20 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov), SKD 21 (Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov) in SKD 22 (Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas) ali pa opravljajo drugačne dejavnosti, pri katerih jih interesi vežejo na prej omenjene dejavnosti, ki jih običajno skupaj imenujemo »kemijska industrija«. Pri ZKI deluje sedem sekcij in delovnih skupin, pa tudi Delodajalska pogajalska skupina za Kolektivno pogodbo za kemično in gumarsko industrijo. Ena od omenjenih sekcij je tudi Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji, v okviru katere se je porodila ideja o projektu KoCKE, saj je članstvo ugotovilo, da bo razpoložljivost kadrov z novimi, sodobnimi znanji eden ključnih dejavnikov za ohranitev in nadgraditev konkurenčnosti te panoge. Po objavi razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2010–2013 je zato ZKI v sodelovanju s skupino svojih članov zasnoval projekt KoCKE in pripravil vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis, kot nosilnega partnerja pa je zaradi razpisnih pogojev k sodelovanju povabil še GZDBK.

ZKI projekt KoCKE vodi s strokovnega vidika, skupaj z GZDBK pa je tudi nosilec Projektne pisarne. Predstavniki ZKI in njegovih članov aktivno sodelujejo v Skupini za nadzor kakovosti projekta KoCKE ter v Projektnem svetu KoCKE. Po zaključku projekta bo ZKI predvidoma prevzel vodilno vlogo pri vodenju Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije.

Naslov:

GZS – ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE
DIMIČEVA ULICA 13
1504 LJUBLJANA

Direktorica

DARJA BOŠTJANČIČ

Kontaktna oseba

ŽIGA LAMPE

Naslov elektronske pošte

ziga.lampe@gzs.si

Telefon

01 58 98 257

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine