Kompetenčni model


Za model kompetenc se po tem javnem razpisu šteje dokument oz. študija, ki so jo partnerstva načrtovala v prijavi na javni razpis in jo sama ali s pomočjo zunanjega izvajalca, če za to potrebujejo dodatno strokovno pomoč, na začetku izvajanja projekta v roku treh mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju pripravijo ter posredujejo Javnemu skladu RS z razvoj kadrov in štipendiranje.

Partnerstvo projekta KoCKE je v povpraševanju za izbor zunanjega izvajalca za pripravo Kompetenčnega modela in načrta usposabljanj za kemijsko panogo postavilo dodatne zahteve, ki so nadgradnja zahtev Sklada. Glede na povpraševanje naj bi model za kemijsko panogo v občutni meri oziroma prednostno vseboval panožno specifične (kemijske) kompetence, ki naj bi bile izrazito razvojno naravnane in podpanožno razdelane. V skladu z ugotovljenimi primanjkljaji naj bi bil tem kemijskim in drugim panožno specifičnim kompetencam prilagojen tudi načrt usposabljanj.

Z namenom ugotovitve primanjkljajev kompetenc, na podlagi katerih bi izvajalec dobil boljši vpogled v dejansko stanje s tem v zvezi, sta bili organizirani dve pripravljalni delavnici za izdelavo Kompetenčnega modela.

Slika levo: Izvajalka Suzana Štular iz podjetja Vaš partner, Suzana Štular s.p., ki ga je partnerstvo v projektu KoCKE najelo za izdelavo Modela kompetenc in načrta usposabljanj za kemijsko industrijo. Slika desno: Udeleženci ene od delavnic za pripravo Modela kompetenc. Foto: Darja Boštjančič

Glede na ugotovitve mnogih pomembnih domačih in tujih oziroma mednarodnih institucij ter strokovnjakov bodo kadri, njihova znanja in motiviranost ključnega, če ne celo odločilnega pomena za dolgoročen uspeh podjetij in gospodarstva nasploh. Vendar pa je že na ravni podjetij težko reči, katera znanja in veščine zaposlenih bodo najbolj in najhitreje pripomogli k nadgradnji dolgoročne konkurenčnosti podjetja – tisti, ki so temu bolj posvetili, so lahko že v konkurenčni prednosti, drugim podjetjem, ki te potrebe še niso niti dobro zaznala oziroma se reševanja teh vprašanj iz različnih razlogov ne morejo lotiti v polni meri, pa bo to v prihodnosti lahko predstavljalo velik izziv. Priprava panožnega modela kompetenc je bila v primeru kemijske industrije zaradi podpanožne raznolikosti še toliko bolj zahtevna.

10. avgusta 2011 je izvajalec oddal dokument z naslovom Kompetenčni model in načrt usposabljanj. Projektna pisarna projekta KoCKE pa ga je oddala Skladu, ki je v odgovoru sicer izrazil mnenje, da izdelani osnutek modela kompetenc lahko služi kot izhodišče za nadaljnje delo, obenem pa je tudi podal zahtevo, da se ga postopoma še dopolnjuje, nadgrajuje in razvija. Hkrati Sklad priporoča, naj se že v tej fazi natančneje določi ključne vsebine oziroma področja usposabljanj s področja tehnično specifičnih ved in poišče primerne izvajalce le-teh. Z vidika zahtevnosti in razvejanosti kemijske panoge v Sloveniji ni presenetljivo, da rezultat prvega kroga priprave modela še ni idealen. Specifične kompetence, znanja in veščine, ki so potrebne za vodenje tehnoloških procesov, za upravljanje strojev in rokovanje z njimi, za varnost in zdravje pri delu itd. bo vanj tako treba še vključiti.

 

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine